1.     Definities

1.1.   Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden.
1.2.   Opdrachtnemer: Ratio Interim Solutions B.V.
1.3.   Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, Opdrachtgever, verbindt tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
1.4.   Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarbij de Opdrachtnemer zich jegens de Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.
1.5.   Werkzaamheden: al hetgeen de Opdrachtnemer uit hoofde van de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht, verricht, danwel laat verrichten.

 

2.     Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten, offertes en leveringen van de opdrachtnemer in de ruimste zin des woords, alsmede op de hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk uitgesloten.
2.2.   Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
2.3.   Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door wederzijdse ondertekening van de Overeenkomst, danwel op het moment dat Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigt de verleende opdracht te accepteren.

 

3.     Uitvoering van de overeenkomst

3.1.   Opdrachtnemer bepaalt op welke wijze en door wie van haar medewerkers de Opdracht wordt uitgevoerd, tenzij hierover tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk afspraken zijn gemaakt.
Opdrachtnemer staat ervoor in dat haar medewerkers die de Opdracht uitvoeren, over toereikende kennis en kunde beschikken.
3.2.   Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde Werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door derden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
3.3.   Indien een goede uitvoering van de Opdracht dit redelijkerwijs noodzakelijk maakt, is Opdrachtnemer bevoegd Opdrachtgever te vertegenwoordigen.
3.4.   Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Indien de voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.5.   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

4.     Duur en beëindiging

4.1.   De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk een Overeenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen.
4.2.   De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan tussentijds door beide partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand worden opgezegd. Tussentijdse beëindiging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, behoudens de gevallen genoemd in lid 4 van dit artikel.
4.3.   Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend verlengd wordt, moet de verlengde Overeenkomst in beginsel geacht worden te zijn voortgezet op basis van de voorwaarden waarop de daaraan voorafgaande Overeenkomst tussen partijen was aangegaan.
4.4.   Ongeacht of de Overeenkomst voor bepaalde danwel voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen door de ene partij worden beëindigd, indien:

a.      de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, danwel op hem/haar de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
b.      aan de andere partij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
c.       de andere partij overlijdt, danwel wordt ontbonden;
d.      er ten laste van de andere partij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
e.      de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen en deze, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet alsnog binnen veertien dagen correct nakomt.

4.5.   Indien één der partijen de Overeenkomst beëindigt op grond van één van de redenen, genoemd in het vorige lid, is de partij die tot de beëindiging van de Overeenkomst overgaat, jegens de andere partij niet tot schadevergoeding gehouden.

 

5.     Vergoeding en betaling

5.1.   Ter honorering van de Werkzaamheden heeft Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever aanspraak op de tussen partijen overeengekomen vergoeding en bij gebreke daarvan op een naar de aard van de Werkzaamheden berekende gebruikelijke, danwel redelijke vergoeding.
5.2.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, declareert Opdrachtnemer maandelijks de door haar in de voorafgaande maand verrichte werkzaamheden. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum, zonder dat Opdrachtgever daarbij een verrekeningsrecht toekomt.
5.3.   Indien betaling niet binnen de betalingstermijn plaatsvindt, komt Opdrachtgever van rechtswege in verzuim te verkeren en heeft Opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldatum van de declaratie, de wettelijke rente daarover in rekening te brengen. Voorts wordt Opdrachtgever in dat geval buitengerechtelijk incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het declaratiebedrag, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om aanvullende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4.   In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.5.   Indien Opdrachtgever één of meerdere declaraties niet tijdig voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht haar Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan, zonder dat Opdrachtnemer door de opschorting schadeplichtig wordt.
5.6.   Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, op te schorten totdat Opdrachtgever al zijn/haar financiële verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen.

 

6.     Aansprakelijkheid

6.1.   Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium van Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
6.2.   Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

7.     Overmacht

7.1.   Indien Opdrachtnemer aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
7.2.   Als een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, die Opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee Opdrachtnemer bij het totstandkomen van de Overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge van de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot) werkstaking en calamiteiten, zoals waterschade, brand, diefstal en defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen Werkzaamheden gebruikte apparatuur.
7.3.   Opdrachtnemer is gehouden Opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich ten aanzien van haar een geval van overmacht als hier bedoeld voordoet.
7.4   Indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden duurt, heeft Opdrachtgever het recht, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat opdrachtnemer in dat geval gehouden is tot vergoeding van enige schade.

 

8.     Geheimhouding en documenten

8.1.   Partijen verplichten zich over en weer alle informatie, waarvan de andere partij schriftelijk heeft aangegeven dat deze een vertrouwelijk karakter draagt, geheim te houden, behoudens indien en voorzover zij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak tot openbaring van die informatie verplicht zijn.
8.2.   Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

9.     Intellectuele eigendom

9.1.   Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (geheimhouding) behoudt Opdrachtnemer zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de Opdracht door of vanwege de Opdrachtnemer zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld.
9.2.   Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, onderwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of ter kennis brenging aan derden.
9.3.   Opdrachtnemer behoudt zicht tevens het recht voor de voor de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder uitdrukkelijke voorwaarden dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

10.    Overneming van personeel

10.1. Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twee jaar na het beëindigen van de Overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met medewerkers van de Opdrachtnemer of met de door de Opdrachtnemer in het kader van de onderhavige Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en/of derden, tenzij partijen anders overeenkomen. Opdrachtgever garandeert dat de voormelde verplichting eveneens wordt nageleefd door eventuele rechtspersonen waarmee hij in de zin van onder meer artikel 2.24a BW tot en met 24c BW is verbonden.

 

11.   Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

11.1. Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
11.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

-.-.-.-